Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

www.puresound.hu

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket és honlapunkat választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF.) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban résztvevő személyek elfogadják vásárlásukkal a http://www.puresound.hu  által szabott feltételeket, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A honlap szolgáltatásaival kapcsolatosan kérdéseire a weblapunkon feltüntetett elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honalp működésével, megrendelési, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://puresound.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://puresound.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://puresound.hu/aszf.pdf

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Pure Sound Média Kft.

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd Kutyavári utca 29.

Panaszügyintézés helye: 2030 Érd Kutyavári utca 29.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@puresound.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-182948

Adószáma: 25752979-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság

Telefonszáma: +36 70 225-5300 Hétfőtől-péntekig 8:30-16:00 óráig. +36 70 225-5300

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató azonos a weblap üzemeltetőjével.

Alapvető rendelkezések:

 

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 •  
 • A Pure Sound Kft.honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 •  
 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.zenepower.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Pure Sound webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Puresound webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
 •  
 • A Puresound honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

A jelen Szabályzat 2019 augusztus 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 •  

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

szolgáltatás

 

 • A Pure Sound Média Kft.(a továbbiakban: „Szolgáltató”) a felek között létrehozandó szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján hozzáférést biztosít a megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Szolgáltató által összeállított kizárólagos jogkezelésű zenei csomagok Programhoz. A Programok összeállítása, frissítése a Szolgáltató kötelessége. Az egyes Programok tartalmáról, illetőleg a felhasználás feltételeiről a Megrendelőt a Szolgáltató tájékoztatja, amelynek tényét a Megrendelő a Szerződés aláírásával elismer és nyugtáz. A Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás a szerződés tartama alatt a megfelelő használatra alkalmasak legyen.
 •  
 • A Pure Sound online zeneáruház a felhasználók számára audió és vizuális művek egyedi lehívásra történő hozzáférését és letöltési lehetőségét értékesíti.
 •  
 • A Pure Sound online zeneáruház esetenként felnőtteknek szóló tartalmú zenét, filmet értékesít. Mivel a Szolgáltató nem képes minden egyes mű előzetes ellenőrzését elvégezni, így kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőtt tartalmú művek megvásárlása csak nagykorú személyek számára engedélyezett.
 •  
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során olyan tartalmakkal szembesülhet, amelyeket sértőnek, illetlennek, kifogásolhatónak vagy nem kívánatosnak tart, és amelyek akár külön megjelölés nélkül is szókimondónak minősülhetnek. Azonban Felhasználó elfogadja azt, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját felelősségére használja, és a Szolgáltatót nem terheli semmiféle felelősség Felhasználóval szemben az olyan tartalomért, amelyet Felhasználó sértőnek, illetlennek, vagy kifogásolhatónak talál. A Termékek kategóriái és leírásai a Felhasználó kényelmét szolgálják, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy azok pontosságát a Szolgáltató nem garantálja.

 • regisztráció

 

 • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A szolgáltatás igénybevételéhez létre kell hoznia egy személyes fiókot, és regisztrálnia kell a felhasználót a felhasználói regisztrációs űrlapban részletesebben megadott utasítások követésével. Fiókja alapvető számlainformációkat fog tartalmazni, beleértve a felhasználónevet és a jelszót. A választott jelszónak egyedi és megkülönböztető jelszónak kell lennie
 •  
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Ön felel a felhasználónevéért és jelszaváért, és soha nem adhatja ki jelszavát senkinek. Nem választhat vagy használhat más személy személyazonosságát azzal a szándékkal, hogy megszemélyesítse az adott személyt. Használjon érvényes e-mail címet, és az Pure Sound fenntartja a jogot, hogy ezt bármikor tesztelje és ellenőrizze. Egynél több fiókja van. Tilos harmadik felekkel megállapodni számlák, források vagy hozzáférési adatok átadásáról, felhasználásáról vagy biztosításáról.
 •  
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 •  
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 • Haladéktalanul értesítenie kell a Pure Sound Kft.-ét, ha a biztonság megsértéséről vagy a Pures Sound fiók jogosulatlan használatáról tudomást szerez.
 •  
 • Ön beleegyezik abba, hogy kizárólag Ön lesz a felelős (a Pures Sound és mások számára) minden olyan tevékenységért, amely a Pures Sound számlája alatt történik.
 •  
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók jogaival, személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.

 

Megvásárolható szolgáltatások köre

 

A megjelenített szolgáltatások online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, jelenít meg. A webshopban található zenékbe a vásárló előzetes regisztráció nélkül is bele hallgathat, azonban a zenék megvásárlása csak regisztrációval lehetséges.

 

Ha kedvezményes kódot vagy ingyenes ajánlatot / ingyenes próbaidőszakot kapott az Pure Sound vagy a Pure Sound nevében eljáró harmadik féltől a fizetett szolgáltatáshoz való hozzáféréséért, akkor az ilyen ajánlat külön kiegészítő feltételei vonatkozhatnak az ilyen ajánlatokra hozzáférést a Szolgáltatáshoz, és vállalnia kell, hogy betartja ezeket a feltételeket annak érdekében, hogy a Szolgáltatást használni tudja.

 

Ha ingyenes próbaverziót ajánlottak fel Önnek, a Pure Sound fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint meghatározza a próbaidőszakra való jogosultságát, és ha úgy dönt, hogy nem vagy megfelelő, módosítsa a próbát bármikor, előzetes írásbeli értesítéssel. Néhány próba esetében kérjük, hogy adja meg a fizetés részleteit a próba megkezdéséhez. A próbaidőszak végén nem döntött úgy, hogy felmondja a megállapodást, a Pure Sound automatikusan megkezdi a kiszámlázást az ilyen nyújtott szolgáltatásért.

 

A szolgáltatás online zenekatalógus-szolgáltatás, melynek segítségével a Pures Sound Média Kft. elérhetővé teszi a digitális zenei fájlokat (együttesen, valamint annak bármely részét "Tartalommal") audiovizuális és / vagy egyéb produkciókban való felhasználás céljából, a feltételekkel a jelen feltételek szerint.

 

 • A Szolgáltató internetes áruházában biztosítja a Művek listájának megtekintését, az egyes művek elérhető letöltési formátumait, egyes részleteinek a választás megkönnyítése érdekében történő meghallgatását, a megvásárolni kívánt művek kiválasztását, és a fizetést követően azoknak a Felhasználó által történő letöltését.
 •  
 • A Felhasználónak a megvásárolt mű letöltésére 30 nap áll rendelkezésére, a Szolgáltató ennyi ideig biztosítja az egyedi lehívással történő letöltési lehetőséget a Felhasználó számára. Ezen időszakon belül a Felhasználó többször is megkísérelheti a művek letöltését, de a Szolgáltató csak egy sikeres letöltés biztosítását garantálja. A Szolgáltató a kiadókkal kötött szerződési alapján nem tudja garantálni a megvásárolt művek letöltési lehetőségének ezt az időtartamot és alkalmat meghaladóan történő biztosítását.

 

A Szolgáltatást a Pure Sound online felületéről érheti el. A szolgáltatás olyan természetes és jogi személyek számára érhető el, akik regisztrálták és létrehoztak felhasználói fiókokat a Szolgáltatáshoz. A Szolgáltatás igénybevételéhez és a Tartalom eléréséhez nem lehet 16 évesnél fiatalabb. Webáruházunk nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik, hogy nagykorú. Kiskorú látogatók részére ajánlott, hogy a weboldalt csak szülői, vagy nagykorú felügyelet mellett használják! A webáruháznak nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

 

A Tartalomválasztékot a Pure Sound bármikor módosíthatja, értesítéssel vagy értesítés nélkül. Ön elfogadja, hogy a rendelkezésre álló tartalom később esetleg nem lesz elérhető.

 

A tartalomtípusokat és leírásokat, például műfajokat, kategóriákat stb. csak az Ön kényelme érdekében állítják elő, és a Pure Sound nem garantálja azok pontosságát.

 

Ön vállalja, hogy nem használ olyan automatizált rendszert (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen robotot stb.), amely a Szolgáltatáshoz olyan módon fér hozzá, amely több kérést küld a Pure Sound vagy annak szervereihez egy adott időtartam alatt, mint egy ember ésszerűen előállíthat ugyanabban az időszakban egy nyilvánosan elérhető, standard (azaz nem módosított) webböngésző használatával. Ön vállalja, hogy csak a Tartalmat tölti le a fiókjára vonatkozó korlátozásokkal összhangban.

 

A webshopban található zenék felhasználás szerint havi díjas előfizetés útján, illetve célirányosan egy zeneszám megvásárlása is lehetséges. 

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 •  

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 •  

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Zene felhasználása NEM MEGENGEDETT AZ ÖN SZÁMÁRA:

 

 • A Zene vagy a Zene felhasználására vonatkozó jog harmadik személy részére történő allicencbe adása, tovább értékesítése, kölcsönadása, engedményezése, elajándékozása vagy egyéb módon történő átadása, illetve forgalmazása
 • A Zene viszonteladása, tovább forgalmazása, elérhetővé tétele vagy átadása harmadik személy részére, illetve harmadik személlyel való megosztása A Zenét magában foglaló „hangfelvételek”, CD-k, mp3-fájlok vagy más, kizárólag hangfelvételt tartalmazó hanganyagok gyártása, forgalmazása, értékesítése, illetve egyéb formában történő hasznosítása. A jelen alszakasz alkalmazásában a „hangfelvétel” fogalma minden olyan jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formátumban készített másolatot magában foglal, amely kizárólag hangfelvételt tartalmaz, és amelyet elsősorban otthoni, iskolai vagy pénzbedobós zenegépben való felhasználásra gyártottak vagy forgalmaznak (szinkronizált anyagok kivételével).
 • A Zene egyéb olyan anyaggal összefüggésben való felhasználása, amely pornográfnak, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak, erkölcstelennek, törvénytelennek minősül, vagy más módon sérti harmadik személy(ek) jogát, illetve jogait.
 • Exportra vonatkozó törvények, korlátozások vagy szabályozások megsértése a Zenének olyan országba történő átvitelével vagy exportálásával, amely ellentétes bármely exportra vonatkozó törvénnyel, korlátozással vagy szabályozással.
 • A Zene felhasználása, értékesítése, allicencbe adása, másolása, forgalmazása, lejátszása, részben vagy egészben való beépítése, illetve bármely más módon elérhetővé tétele produkciós könyvtártartalom vagy letölthető fájl formájában, illetve azok részeként, továbbá, a Zene vagy a zenét magában foglaló származtatott mű beillesztése bármely egyéb termékbe, könyvtárba vagy gyűjteménybe.
 • A Zene remixelése, más hanganyaggal való összeolvasztása (mashup) vagy bármely egyéb módon történő módosítása, azzal a kivétellel, hogy Önnek jogában áll a jelen megállapodásban foglalt licenc gyakorlásának keretében elvégezni a Zene szerkesztésével kapcsolatos alapvető műveleteket (pl. indítási/leállítási, fokozatos hangerősítési/lehalkítási pontok meghatározása stb.).
 • A Zene olyan, kizárólag hangfelvételt tartalmazó műben való felhasználása, amelyben a zenei tartalom az elsődleges.

 

Rendelés menete

 

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

 

Felhasználó a megvásárolni kívánt zeneszámot vagy zenei csomag előfizetést berakja a kosárba.

 

A Felhasználónak lehetősége van egy zeneszám megvásárlására, illetve több fajta előfizetési mód közül választani. Az előfizetéses csomagok az abban megadott mennyiségű zeneszámot tartalmazzák. Az áruházból a Felhasználó a kiválasztott mű kosárba helyezésével tudja kijelölni azokat a műveket, amelyek egyedi lehívással történő letöltési lehetőségét meg kívánja vásárolni. Az egyes műveknél feltüntetésre kerül, hogy csak a teljes album, vagy egyes számok külön vásárlására is van-e lehetőség.

 

Jelenleg a webáruházban két fajta előfizetéses csomag található:

 

 • Kezdői alkotói előfizetés
 • Üzleti alkotói előfizetés

 

Az előfizetések tartalmáról, árairól és egyéb részleteiről a www.puresound.hu oldalon talál információkat.

 

A művek letölthető formátumairól a Szolgáltató minden egyes műnél megfelelő tájékoztatást tesz közzé. A Szolgáltató által elérhetővé tett formátum mp3. Az egyes műveknél nem minden letöltési formátum elérhető. A Vásárló jogosult az egyes műveknél bármely rendelkezésre álló formátumot, akár többet is, letölteni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az egyes formátumok mely média lejátszókkal kompatibilisek, illetve melyekkel hallgathatók vagy tekinthetők meg, illetve hogy azok jogszerű magáncélú másolása keretében más digitális adathordozóra történő kiírása mely számítógépes programmal, illetve milyen műszaki feltételeknek megfelelő adathordozó esetén lehetséges. A Szolgáltató a mindenkor elérhetővé tett formátumok biztosításával törekszik a széles körben elterjedt média lejátszóknak való megfelelésre.

 

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

 

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A megrendelés elfogadásával egyidejűleg külön négyzetben el kell fogadni a honlap általános szerződés feltételeit, adatkezelési szabályzatát és azt, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel az elállás joga nem illeti meg Önt. A szerződés létrejöttével Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.

 

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

 

 • Az előfizető a vásárlás során az alábbi adatokat köteles megadni:
 • Előfizetői adatok:
 • Név, cégnév, postázási cím, székhely
 • Számlázási cím (ha eltér a postacímtől)
 • Email cím, telefonszám.
 • Az előfizető a regisztrációban megadott adatait bármikor módosíthatja a Profil oldalán. Az adat módosításról az Előfizető és a Szolgáltató illetékes munkatársa automatikus e-mail értesítést kap.
 •  
 • Ön elfogadja, hogy a Pure Sound Média Kft. jogosult arra, hogy a Szolgáltatás igénybe vegye az Internet-kapcsolat, számítógép, játékkonzol, munkaállomás vagy hasonló médiaeszköz tároló hardverét, processzort és sávszélességet; azonban csak a Szolgáltatás nyújtásához ésszerűen szükséges mértékben.
 •  
 • Ha egy idegen országban kapcsolódik az internethez, akkor a Szolgáltatás továbbra is felhasználhatja az Internet-kapcsolat, számítógép, játékkonzol, munkaállomás vagy hasonló médiaeszköz tároló hardverét, processzort és sávszélességet. Ennek következtében az internetszolgáltatójától ("ISP") külön díjat számíthatnak fel Önnek. További részletekért keresse fel internetszolgáltatóját. A Szolgáltatás igénybevételével Ön vállalja, hogy vállalja a felelõsséget ezen extra költségekért az internetszolgáltató felé, és vállalja, hogy megtéríti a Pure Sound bármely harmadik fél igényét az internetszolgáltató által felszámított többletköltségek miatt.
 •  
 • Az előfizetéses Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.
 • Előfizetését Elállási Nyilatkozat kitöltésével, vagy az oldalon belépve, jobb felül a az Adatlapom szerkesztése, majd a bal oldali menüben az Előfizetés lemondása menüpontban tudja lemondani.

fizetés:

 

 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
  Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
  Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.

 

 • Elfogadott kártyák
 •  

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Életkorra, országra vonatkozó korlátozás nincs.

 

A Fizetésről 

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

A bankkártya-elfogadó neve: Pure Sound Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Az elfogadó címe, telefonszáma, e-mail címe: 2030 Érd Kutyavári utca 29. +36 70 2255300

Az elfogadó cégjegyzékszáma, adószáma: Cégjegyzékszáma: 13-09-182948Adószáma: 25752979-2-13

 

Az elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása: Zeneszámok, zenei csomagok

Az elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával: magyar forintban a webáruházban feltüntetett árakon.

 • A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

 

 • Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha az Ügyfél jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Ügyfél részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

 

 • Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.
 •  
 • Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben azt látja jónak, úgy bizonyos megrendelésformák esetén papír alapú számlát állítson ki és küldjön ki az Ügyfél számára.
 •  
 • Szolgáltató a Díj összegének számlájára történő jóváírását követő 3 munkanapon belül gondoskodik a Programokhoz történő hivatalos hozzáférésről. Szolgáltató évente egy alkalommal jogosult a Szolgáltatási Díj összegét a KSH által hivatalosan előző évre közzétett fogyasztói árindex (infláció) mértékével egyoldalúan megemelni. A Szolgáltatási Díj ily módon történő emelése az adott év január első napjától lesz érvényes. Ezt meghaladó díjemelésre csak abban az esetben jogosult a Szolgáltató, ha a Programok a meglévőkhöz képest új zeneszámokkal bővülnek. Szolgáltató a nem inflációval kapcsolatos díjemelésről a Megrendelőt (elektronikus vagy postai) levélben értesíti 30 nappal a tervezett áremelés hatálybalépését megelőzően. Ez utóbbi esetben a Megrendelő a jelen Szerződést az értesítés kézhezvételét követően az áremelés hatálybalépéséig írásban felmondhatja. Ha a Megrendelő a nem inflációval kapcsolatos díjemelést megfizeti, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szerződés ilyen jellegű módosításával egyetért.
 •  

PayPal útján fizetés 

PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés, vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell, hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli. A bankkártyával és PayPal útján történő fizetés után azonnal elérhető az első megvásárolható lapszám. Átutalásos fizetés esetén a pénz Szolgáltató számlájára történő megérkezése után, a Szolgáltató engedélyezi admin felületén a laphoz való hozzáférést.

Automata PayPal:

Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az Automata PayPal fizetés (PayPal Fizetési Megállapodás/ PayPal Billing Agreement) elérhetővé válhat. Automata PayPal fizetés esetén a PayPal adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető egy PayPal-os fizetés alkalmával a PayPal fizetési felületén nyilatkozik arról, hogy PayPal Számlázási Megállapodást (PayPal Billing Agreement) kíván kötni és igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol PayPal jelszavakat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a PayPal belépési azonosító alapján azonosítja Szolgáltató a PayPal fiókot. Automata PayPal fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a PayPal fiókhoz tartozó PayPal egyenleget az előfizetési díjjal megterhelje.
Az Automata PayPal fizetéshez való hozzájárulás bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen vagy a PayPal szolgáltató felületén a “My preapproved payments” szekció alatt.
Automata PayPal fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.

A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles számlát állít ki.

Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (PayPal stb.) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.

Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.

Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató e-mailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles.
 

Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét.

 

OTP Simple Pay

A Webáruház részére a SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., a továbbiakban: Simplepay) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Ügyfélszolgálat,Kapcsolat: Simplepay
T.: 06 1 366-6611

Online bankkártyás fizetéskor a Vásárló átirányításra kerül a Simplepay fizetőoldalára, így a fizetés nem a Web-áruház oldalán, hanem közvetlenül a Simplepay által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az Eladó semmilyen formában nem fér hozzá és nem nyer betekintést a Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adataiba, számába, lejárati dátumába.

A bankkártyával történő fizetéshez a Vásárlónak az alábbi adatokra van szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni)

A Web-áruházban a Vásárló az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • American Express (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, a Vásárló természetesen fizethet kártyájával a web-áruházban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.
 • Maestro A Simplepay internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy a kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával.

Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködésre nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.


Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy a SimplePay fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bankkártyaadatokat nem a SimplePay, hanem kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple Oneclick nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple Oneclick általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a http://simplepay.hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Tudomásul veszem, hogy a Pure Sound Media Kft. 2030 Érd Kutyavári utca 29. adatkezelő által a puresound.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok .

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff